Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka
Ovocné stromy v krajině
 

V této rubrice vám nabídneme texty zaměřené na následující témata:

  • historie ovocnářství v jednotlivých MAS
  • druhy ovocných stromů pěstovaných v jednotlivých MAS
  • staré a krajové odrůdy pěstované v jednotlivých MAS
  • význam starých a krajových odrůd ovocných stromů
  • méně rozšířené ovocné druhy

... a další
 

Přispět můžete i vy – pošlete svůj text na náš mail kontakt@ovocne-stezky.cz.

 

Historie ovocnářství v Poodří

Moravská brána byla odpradávna místem migrace i setkávání kultur. Ačkoliv tradice zemědělského osídlení sahá do doby před sedmi tisíci lety, základ dnešní podoby regionu položila až feudální kolonizace v době vlády Otakara II. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Jmelí bílé – hrozba zkázy pro jabloně v Poodří

Během posledních let dochází v Poodří k expanzi jmelí bílého. Přibývání jmelí vidíme hlavně na topolech, lípách a jabloních. Jmelí vytváří charakteristické kulovité keříky, které někdy dosahují průměru až 2 metry. Jejich modifikované kořeny, haustoria, pronikají kůrou větví a z pletiva hostitele odebírají vodu a minerální látky. Zpočátku to vede ke chřadnutí napadených větví, s nárůstem počtu a velikosti keříků jmelí dochází k úplnému vysílení stromu a jeho zániku. Jmelí rozšiřují ptáci (brkoslavové a drozdi), kterým jeho bobule slouží jako potrava. Záliba drozdovitých (obzvláště kvíčal) v oklovávání jablek, která zůstala na stromech do zimy, nasměrovala expanzi z lesů a stromořadí topolu kanadského do jabloňových sadů, stromořadí a zahrad. Obzvláště pro jabloně starých odrůd, jejichž vzrostlé stromy jsou ozdobou krajiny Poodří, je expanze jmelí smrtelnou hrozbou. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Staré a krajové a místní odrůdy ovoce v Poodří

Mapování bylo rozvrženo tak, aby se podařilo určit alespoň některé odrůdy. U starých místních odrůd, po kterých se zachovaly jen názvy, byla naděje na identifikaci konkrétních odrůd jen malá. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Solitery

V Poodří se zachovala řada soliterních ovocných stromů, byť mnohé z nich jako poslední veteráni bývalých sadů, zahrad či stromořadí na mezích. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Významná stromořadí

O Poodří se dá říci, že každá silnice zde byla dříve lemovaná stromořadím alespoň po jedné, ale nejlépe po obou stranách a že většinu těchto stromořadí tvořily ovocné stromy. Torza těchto stromořadí lemují zdejší silnice dodnes. Přes svůj bídný zdravotní stav jsou mnohdy v krajině zubožené kolektivizací a zemědělskou velkovýrobou jediným zajímavým prvkem. Na straně druhé jsou i místem tvrdé selekce; ovocné odrůdy, které přežily půlstoletí mezi silnicí a intenzivně obhospodařovanými polnostmi bez jakékoliv péče a dosud dávají dobrou úrodu, jsou zárukou, že při jakémkoli užití budou v Poodří prosperovat. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Ovocné sady

Ovocný sad je osobitým výtvorem hospodáře. Není to zahrádka, která se opírá o zdi stavení a každodenní dohled hospodyně. Je to dílo, které musí obstát v okolní krajině a svému tvůrci přinášet užitek. Hospodář volí místo a odrůdy, vkládá svou práci a starostlivost, sklízí úrodu. Krása sadu se stává součástí krajiny a veřejným bohatstvím. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Ovocné sady u holešovského zámku

První zmínka o tvrzi v Holešově se zachovala z roku 1371. Výstavnější panské sídlo (zámek) zde bylo vystavěno pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století za Albrechta staršího ze Šternberka, které se dále rozvíjelo za vlastníků Lobkoviců (1604 -1651). (celý článek)

_________
Autor: Anna Koláčková (Moštěnka)

 

Hrušeň Jakubínka v Lišné

Strom Jakubinky najdeme na návsi v obci Lišná, jeho stáří je asi 150 let, obvod kmene 153 cm. (celý článek)

_________
Autor: Anna Koláčková (Moštěnka)

 

Prajzovská hruška

K této hrušni obecné (Pyrus comunnis) o obvodu kmene 370 cm a stáří 250 let, stojící v polích nad obcí Hostišová, se váže následující vyprávění o události, která se stala v roce 1866 za tzv. Prajzské války( Prusko-rakouská válka). Prajzští (pruští) vojáci v počtu asi 10 mužů přišli a Hostišovou lesem zvaným Studenec směrem od Lechotic. Cestě, po které tito vojáci šli, se dodnes říká „Prajzská“. (celý článek)

_________
Autor: Anna Koláčková (Moštěnka)

 

Úryvky z knihy Stručné dějiny ovocnictví moravského z roku 1900

V knize Stručné dějiny ovocnictví moravského z roku 1900 se můžeme o naší oblasti dozvědět např: (celý článek)

_________
Autor: Anna Koláčková (Moštěnka)

 

Historie ovocnářství v oblasti MAS - Partnerství Moštěnka

Ovocnářství na Moravě má velmi starou tradici. Důležitá role připadala příznivým polohám i půdním podmínkám. Kdy se u nás na Moravě začalo s pěstování ovoce nelze s přesností určit, ale pravděpodobně to bylo již ve středověku. V té době se již ujala křesťanská víra na Moravě, byly zakládány kláštery a při nich rozsáhlé statky. (celý článek)

_________
Autor: Anna Koláčková (Moštěnka)

 

Ovocné stromy v krajině Rýmařovska

Zajímavé staré stromy rostou v každé vesnici, jejich největší četnost a variabilita je však patrná v klimaticky lépe položených místech nad Hornomoravským úvalem. Obce Ruda, Těchanov, nebo Mirotínek, které si stále zachovávají původní venkovský ráz s ovocnými stromy v zahradách i ve veřejných prostranstvích, skrývají pravé pomologické skvosty. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Rýmařovsko)

 

V Vývoji krajiny a ovocnářství na Rýmařovsku

Starší historie Rýmařovska (starověk, středověk a část novověku) byla úzce spojena s těžbou zlata, stříbra, mědi, olova, zinku a železných rud (zlato zde rýžovali už Keltové) a po celou dobu pak s lesy a vším, co s nimi souviselo (těžba a zpracování dřeva). (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Rýmařovsko)

 

Rýmařovsko - krajina pod Pradědem

MAS Rýmařovsko zahrnuje území čtrnácti obcí v západní části Nízkého Jeseníku a v jihovýchodní části Hrubého Jeseníku s nejvyšší moravskou horou Pradědem (1491 m n. m.). Podhorská a horská krajina náleží k oblastem s vysokým zalesněním (až 50 %)... (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Rýmařovsko)

 

Ovocné stromy v krajině Nízkého Jeseníku

Ovocné stromy zde rostou nejčastěji v zahradách u domů, kde doplňují záhony s ovocem a zeleninou, někdy jsou ale již posledním prvkem bývalé samozásobitelské zahrady, která se proměnila v krátce sečenou travnatou plochu doplněnou leckdy okrasnými jehličnany. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Nízký Jeseník)

 

K historii ovocnářství v oblasti Nízkého Jeseníku

Poválečné události (odsun německého obyvatelstva a následné dosídlení, bezohledné hospodaření v krajině, zánik některých sídel atd.) velmi zkomplikovaly i možnosti poznání vývoje ovocnářství v oblasti. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Nízký Jeseník)

 

Nízký Jeseník – kraj lesů, zvlněných pastvin, sopek, a vodních živlů

Oblast MAS Nízký Jeseník – kraj lesů, zvlněných pastvin, sopek, a vodních živlů – najdeme v severovýchodní části republiky, na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje (jihovýchodně od města Bruntál) na území 19 obcí a malých měst. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Nízký Jeseník)

 

Staré a krajové odrůdy Bojkovska

Území Bojkovska je charakterizována jak již teplejší oblastí Slovácka, tak i oblastí Moravských Kopanic s tím souvisí i množství ovocných odrůd, které zde byly nalezeny. (celý článek)

_________
Autor: Jiří Němec, Stanislav Boček (Bojkovsko)

 

Rozšřířené sorty ovocných dřevin v Bílých Karpatech

Každá oblast má své jedinečné přírodní podmínky kterým odpovídá i lidmi po staletí vyzkoušené odrůdy ovocných stromů. Více o odrůdách charakteristických pro území Bojkovska a Moravských Kopanic se můžete dozvědět v následujícím textu. (celý článek)

_________
Autor: Archiv Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat (Bojkovsko)

 

Meze, polní cesty

Dříve běžná praxe osazování mezí a polních cest ovocnými stromy nejvíce utrpěla za posledních 50 let. Nejenže se nic nevysadilo, ale v duchu kolektivizace bylo vybito vše, co překářelo zemědělské velkovýrobě. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Zahrady

Zástavba lánového typu, typická pro většinu obcí Poodří, ponechává už ze svého principu zahradě a sadu významné místo jak mezi usedlostmi, tak i v plužině za nimi. V závislosti na svažitosti terénu a šířce nivy (osu lánové zástavby tvoří v Poodří častěji vodní tok nežli cesta) je dodnes v obcích, jejichž urbanistická struktura nebyla narušena, k vidění řada příkladů působivého souznění selských stavení a zahrad. Ačkoliv jsou užívány osvědčené postupy, nehrozí zde jejich stereotypní opakování, protože umístění zástavby ve svazích (byť mírných) nad vodním tokem je zdrojem proměnlivosti podmínek, které selští stavebníci i sadaři uměli využít. Naopak současná „architektura“ katalogových bungalovů, která region zamořuje, se charakteru místa není schopna přizpůsobit a ničí ho. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

O ovocnářství – úryvek z Vlastivědného sborníku slezského (1925)

Při výrobě rostlinné třeba zmíniti se ještě o slezském ovocnictví. Jakkoliv není prováděno všude racionálně a s náležitou péčí a také ne všude v možném rozsahu, přece jsou jeho výsledky hodny pozornosti. Máme v Slezsku i ve vyšších polohách velmi pěkné druhy ovoce (celý článek)

_________
Autor: Heřman Menzel (Krnovsko a Opavsko)

 

Zahradnictví a ovocnářství – úryvek z Dějin Moravy (od r. 1197 – 1306) od Dr. Bedy Dudíka

Ke spořádanému hospodářství náleží také zahrada. V listinách setkáváme se s dvojím druhem zahrad: se zahradami na zeleninu, horti, a se sady ovocnými, pomaria. V prvních se pěstovaly: mák, šafrán, řepa, zelí všelikého druhu, kuchyňské koření, cibule, česnek, petržel, kmín, celer, salát aj. V sadech byly stromy ovocné. (celý článek)

_________
Autor: Heřman Menzel (Krnovsko a Opavsko)

 

Ovocná stezka

V rámci našeho projektu vznikla tzv. Ovocná stezka propojující celé území obou MAS. Přímo v krajině se tak můžřete seznámit s tím, co roste okolo vás, jak se v minulosti ovoce připravovalo, jak se vyvíjela krajina a ovocnářství v tomto území a mnoho dalších zajímavostí. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

Ovocnářství na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku v 2. polovině 20. století

Ani v poválečném období se na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku intenzivní ovocnářství více nerozvíjelo. Až na malé výjimky se ovocné stromy vysazovaly zejména do vesnických zahrad, alejí kolem cest, do zahrad k rodinným domkům... (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala (Krnovsko a Opavsko)

 

Major - seznamte se s krajovou odrůdou jabloní na Opavsku

Opavské Slezsko má jen málo odrůd, které jsou charakteristické právě jen pro tuto oblast. Typickou a kdysi hojně rozšířenou jabloní pro Opavsko i pro sousední Ostravsko je odrůda ‘Major‘. Její zastoupení v jiných částech republiky je pouze sporadické. (celý článek)

_________
Autor: Ondřej Dovala (Krnovsko a Opavsko)

 

Rozvoj ovocnářství na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku – 19. a první polovina 20. století

Ve větší míře se začaly v zahradách vysazovat ušlechtilé odrůdy na počátku 19. století, šlechtění stromů a štěpařství se pak rozvíjelo od 50. let téhož století. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč, Ondřej Dovala (Krnovsko a Opavsko)

 

Ovocnářství na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku od nejstarších dob až do konce 18. století

Ovocnářství se začalo rozvíjet již od neolitu, od středověku byly ovocné stromy, zelenina a byliny pěstovány v klášterních zahradách. V 16. a 17. století se ovocnářství rozšiřuje v sídlech a statcích šlechty a pozvolna také na venkovských zahradách a v sadech. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

Krajové, staré a šlechtěné odrůdy - jaký je mezi nimi rozdíl?

Pro ty, kteří se s ovocnářstvím, zejména pak s tématikou starých a krajových odrůd, nesetkávají běžně, a na potkání proto nedokáží popsat rozdíl mezi odrůdami ‘Grávštýnské‘ a ‘Hvězdnatá reneta‘, jsme připravili krátký přehled základních pojmů a odrůd. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270385 | ©2011 | webadmin&design